Przywództwo

akademia menadżera przywództwo

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy przedsiębiorców i pracowników na stanowiskach kierowniczych, osób mających zająć stanowiska kierownicze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem. Posiądzie wiedzę na temat nowoczesnych metod i technik w tym zakresie. Nauczy się określać cele i priorytety. Będzie posiadał wiedzę na temat analizy strategicznej. Nauczy się kształtować wizerunek swój i firmy. Zdobędzie wiedzę na temat przedsiębiorczości oraz innowacyjności.

 Ramowy program usługi

1. Wstęp

2. Wprowadzenie do tematu szkolenia-orientacja strategiczna

3. Określenie celów i priorytetów – zdolność formułowania, planowania, organizowania i kontrolowania celów własnych, pracowników oraz całego przedsiębiorstwa

4. Analiza strategiczna- zdolność do określania strategii przedsiębiorstwa w oparciu o analizę otoczenia oraz wnętrza organizacji z wykorzystaniem narzędzi analizy strategicznej.

5. Kształtowanie wizerunku

6. Przedsiębiorczość – Zdolność zidentyfikowania i zrozumienia zróżnicowanych (w tym nowych i zmiennych) potrzeb klientów oraz podjęcia działań służących ich zaspokojeniu z korzyścią dla przedsiębiorstwa

7. Innowacyjność- Tworzenie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań z zakresu produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, procesów jak i w obszarze zarządzania w celu rozwoju organizacji i osiągnięcia przez nią przewagi konkurencyjnej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział jak:

–  przygotowywać harmonogramy działania oraz określać czas realizacji poszczególnych zadań

– planować działania bieżące

– określać priorytety realizacji poszczególnych zadań i projektów

– sformułować misję strategiczną przedsiębiorstwa

– zidentyfikować i dobrać źródła informacji i danych potrzebnych do dokonania analizy strategicznej

– kształtować wizerunek pracodawcy.

– stosować techniki marketingowe.

– uwzględnia wpływ otoczenia, zmian technologicznych i społecznych na kreowanie nowych potrzeb

– podejmować skalkulowane ryzyko w celu osiągnięcia korzyści biznesowych

– analizować koszty i zyski wprowadzanych innowacji.

– prowadzić analizy otoczenia firmy oraz aktualnych i przewidywanych potrzeb konsumentów.

– tworzyć w organizacji warunki sprzyjające tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

– zachęcać pracowników do zgłaszania propozycji usprawnień i inspirować ich do kreatywnościCelem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy przedsiębiorców i pracowników na stanowiskach kierowniczych, mających zająć stanowiska kierownicze w zakresie przywództwa.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę na temat przywództwa w firmie oraz jak stać się dobrym przywódcą, który motywuje

pracowników.

Posiądzie wiedzę na temat inspirowania i budowania zaangażowania. Dowie się jak budować relacje ze współpracownikami. Nauczy się kształtować

kulturę organizacyjną w firmie. Będzie posiadał wiedzę na temat tworzenia i upowszechniania wizji. Będzie posiadał wiedzę na temat wywierania wpływu, etyczności i moralności.

Ramowy program usługi

1. Wstęp

2. Wprowadzenie do tematu szkolenia – Czym jest Przywództwo

3. Inspirowanie i budowanie zaangażowania-Pobudzanie pracowników do ponadprzeciętnej aktywności przez stosowanie inspirującego apelu oraz oddziaływanie na nich przez przykład i szacunek oraz stosowanie metod i narzędzi pobudzania motywacji wewnętrznej osób zatrudnionych

4. Budowanie relacji ze współpracownikami- Tworzenie i utrzymywanie relacji przywódczej  odpowiadającej oczekiwaniom współpracowników/ podwładnych a polegającej na wskazywaniu wzajemnych korzyści, wspólnego celu działania i wspólnych wartości.

5. Kształtowani kultury organizacyjnej- Tworzenie pro-aktywnych uwarunkowań sprawnego i skutecznego działania uwzględniających charakter danej organizacji, jej wartości, cele i zadania, misję, wizję oraz potencjał i oczekiwania pracowników na różnych szczeblach i obszarach organizacji

6. Tworzenie i upowszechnianie wizji – Wykreowanie perspektywicznego i pro-rozwojowego obrazu przyszłej rzeczywistości organizacyjnej z uwzględnieniem prognozowanych trendów i scenariuszy przyszłych uwarunkowań społeczno – kulturowych

7. Wywieranie wpływu- Oddziaływanie na różnych interesariuszy w celu uzyskania zamierzonego efektu – osiągnięcia celu, optymalizacji, wzrostu efektywności, produktywności, zaangażowania itp., realizowane w oparciu o istniejące źródła władzy – własności menadżera, czynniki wewnątrz i zewnątrz organizacyjne.

8. Estetyczność i moralność- Prezentowanie i promowanie zachowań zgodnych z przyjętymi w organizacji wartościami, zasadami, normami i standardami etycznymi będącymi wypadkową zasad kulturowych ogólnie obowiązujących i wymogów w danej firmie.

 

 

Zamknij