Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zespołem

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy przedsiębiorców i pracowników na stanowiskach kierowniczych, osób mających zająć stanowiska kierownicze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. 

Ramowy program usługi

  1. Wstęp
  2. Wprowadzenie do tematu szkolenia–Zarządzanie zespołem
  3. Pozyskiwanie pracowników- Przeprowadzenie procesu doboru pracowników mającego na celu pozyskanie pracowników dopasowanych do wymagań stawianych na stanowisku pracy. Obejmuje działania z zakresu analizy rynku pracy, opracowania wymagań stawianych kandydatom (w tym zakresu zadań i wymagań kompetencyjnych), wyboru sposobów i kanałów komunikacji, wyboru i wykorzystania adekwatnych do potrzeb organizacji metod selekcji oraz wdrożenia pracownika.
  4. Ocenianie pracowników – Sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa poprzez prowadzenie bieżącej oraz okresowej oceny pracy osób zatrudnionych uwzględniającej osiągane wyniki, jakość wykonania zadań, postawy pracownicze i postępy rozwojowe. Obejmuje zdolności związane z doborem kryteriów i zakresu oceniania, metod i narzędzi oceniania oraz komunikowania wyników ocen pracowniczych.
  5. Rozwój pracowników –  Podejmowanie działań mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw pracowników w celu zwiększenia sprawności działania oraz podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  6. Motywowanie pracowników- Oddziaływanie na postawy i zachowania pracowników poprzez zachęcanie ich do osiągania zakładanych celów firmy, dobrych wyników oraz wysokiej jakości pracy. Obejmuje działania z zakresu analizy potrzeb organizacji oraz pracowników, wyznaczania pracownikom mierzalnych celów, wyboru metod i narzędzi motywowania dostosowanych do stanowiska pracy oraz oczekiwań pracowników.
  7. Delegowanie zadań i uprawnień- Podejmowanie działań zmierzających do prawidłowego (zgodnego z celami organizacji i kompetencjami pracownika) rozdzielania zadań pracownikom wraz z przekazaniem niezbędnych uprawnień do podejmowania decyzji.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę na temat zarządzania zespołem. Posiądzie wiedzę na temat nowoczesnych metod i technik w tym zakresie. Nauczy się określać cele i priorytety. Będzie posiadał wiedzę na temat motywowania pracowników. Nauczy się kształtować wizerunek swój i firmy. Zdobędzie wiedzę na temat jakie działania rozwijają pracowników 

Będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

 

Zamknij