AKADEMIA MENADŻERA MŚP

WYKONUJEMY DIAGNOZĘ POTRZEB SZKOLENIOWYCH
(ZGODNĄ Z WYMAGANIAMI PARP - AKADEMIA MENADŻERA MŚP):

diagnoza potrzeb szkoleniowych

 

Diagnoza obejmuje następujące elementy:

 

      1.      Analizę strategiczną przedsiębiorstwa, w której zostaną opisane obszary wymagające interwencji, aby zrealizować strategię.

      2.     Analizę kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, koniecznych do       
        osiągnięcia strategii, na podstawie której można:

     stwierdzić kto i w jakim zakresie posiada ewentualne luki kompetencyjne, które będą stanowić podstawę do udzielenia wsparcia edukacyjnego w ramach Projektu;

     określić potrzeby edukacyjne grupy docelowej i zakres merytoryczny usług rozwojowych zgodnych z Opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich. 

 

Wykonanie diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa zostanie zrealizowane przez:

 

      Pracę warsztatową z udziałem kadry kierowniczej lub konsultacje 1 na 1 (np. z właścicielem/przedsiębiorcą).

      Zastosowanie technik szczegółowych wywiadów, ankiet usprawniających cały proces wykonania diagnozy potrzeb 
  rozwojowych przedsiębiorstwa.
 

 

Diagnoza Zawiera:

 

Sformułowanie i opisanie strategii przedsiębiorstwa w czterech perspektywach:

      1.    Wyznaczanie celów w perspektywie finansowej.

2.    Wyznaczenie celów w perspektywie rynku.

3.    Wyznaczanie celów w perspektywie procesów wewnętrznych. 

4.    Wyznaczanie celów w perspektywie rozwoju

 

Analizy:

         analiza finansowa przedsiębiorstwa

         analiza najważniejszych obszarów problemowych oraz obszarów stanowiących potencjał dla rozwoju przedsiębiorstwa,       
    obecne i potencjalne, mocne oraz słabe strony przedsiębiorcy oraz szans i zagrożeń związanych z kapitałem ludzkim.

         analiza luk w know-how przedsiębiorstwa (w tym nowoczesnych technologii). 

         analiza map kompetencji i luk kompetencyjnych pracowników i wskazanie tych, które w obecnej sytuacji są najważniejsze do
    zniwelowania, 

         analiza mocnych i słabych stron zarządzania kapitałem ludzkim, 

         analiza danych dotyczących kapitału ludzkiego – rotacja, dynamika i koszty zatrudnienia, inwestycje w rozwój, wakaty.

         analiza jakości komunikacji wewnętrznej w tym zapewnianie dostępu i przepływu informacji potrzebnych w przedsiębiorstwie.

 

Oraz:

 

Schemat struktury organizacyjnej 

Plan rozwoju kadry kierowniczej

Plan rozwoju kadry kierowniczej w kontekście strategii przedsiębiorstwa

Działania proponowane w ramach celu rozwoju