HR

SZKOLENIA TWARDE

Celem szkoleń jest:

 • przedstawienie praktycznych aspektów nadchodzących oraz najnowszych zmian przepisów prawa pracy,
 • zapoznanie uczestników z ostatnim orzecznictwem SN, PIP,
 • usystematyzowanie wiedzy dotyczącej aktualnego stanu prawnego.

Szkolenie skierowane jest do: 
Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, specjalistów HR, pracowników firm payrollowych, pracowników biur księgowych.


Deprecated: Korzystanie z Elementor\Scheme_Typography uznawane jest za przestarzałe od wersji 2.8.0! Zamiast tego użyj Elementor\Core\Schemes\Typography. in /www/kreator/szkoleniakreator.pl/wp-includes/functions.php on line 5051

Podczas szkolenia przedstawione zostaną tematy związane z:

 • przepisami regulującymi kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce,
 • podejmowaniem pracy przez cudzoziemców przez nich pracy – pozwolenia na pracę, opodatkowania dochodów - umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe,
 • przepisami dotyczącymi systemu ubezpieczeń społecznych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Podczas szkolenia w praktyczny i przystępny sposób zostaną przedstawione przepisy ustawy zatrudnianiu cudzoziemców oraz rozporządzeń wykonawczych.

Bezpośrednimi korzyściami z udziału w szkoleniu będzie zdobycie wiedzy z obszarów najnowszych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców obejmujące następujące obszary:

 • Zwolnienie 197 zawodów z tzw. testu rynku pracy – zmiana od 1 lipca 2018, 
 • Nowe zasady zatrudniania obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii - zniesienie oświadczeń do PUP, 
 • Nowe zezwolenia na prace sezonowe i krótkoterminowe, 
 • Nowe sankcje i procedury administracyjne, 
 • Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę - kiedy urząd może odmówić rejestracji oświadczenia?

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych.

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Podczas szkolenia omówione zostaną najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy, przybliżony ostanie zakres orzecznictwa SN, interpretację ZUS dotyczącą umowy - zlecenia.

Korzyścią dla Uczestnika jest:

 • Możliwość przygotowania się do planowanych zmian,
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu Kodeksu pracy i rozporządzeń w zakresie prawa pracy,
 • Możliwość zdobycia wiedzy z ukierunkowaniem na praktyczne aspekty stosowania przepisów

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych.

Szczegółowy program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z:

I Główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych

 • Warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji do 10 lat,
 • Odbiór dokumentów z papierowej teczki osobowej przez pracownika,
 • Nowe obowiązki informacyjne w stosunku do pracownika,
 • Czas pracy – obowiązki przechowywania,
 • 4 części teczki osobowej.

II Nowe zasady stosowania telepracy – ułatwienie dla rodziców osób niepełnosprawnych.

III Założenia reformy prawa pracy - likwidacja zatrudnienia na umowach zlecenia - 2018/2019.

 • Zmiana formy umowy, forma pisemna lub ustna,
 • Umowa o dzieło a umowa zlecenie – zapisy dotyczące wynagrodzenia,
 • Minimalna stawka za godzinę,
 • Wypłacanie wynagrodzenia, za miesiąc lub inny okres trwania umowy,
 • Czas pracy zleceniobiorcy, ewidencja i rozliczania,
 • Jakich umów zleceń nie dotyczy minimalna stawka wynagrodzenia?
 • Prawidłowo sporządzenie umowę zlecenia aby nie została uznana przez PIP za umowę o pracę.
 • Jakich zapisów nie zawierać w umowach zlecenia?
 • Umowa o działo – kontrole ZUS, najnowsze orzecznictwo,
 • Zmianie przepisów – kontrole PIP w zakresie umów o dzieło i umów zlecenia,

IV Projektowane zmiany w zakresie Elektronicznego Prawa Pracy 2018 - Zatrudnianie i zwalnianie pracownika, dokumentacja elektroniczna.

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Podczas szkolenia omówione zostaną:

 • stosowane obecnie praktyki dotyczące działań w kierunku ochrony danych osobowych,
 • najnowsze interpretacje dotyczące stosowania przepisów RODO,
 • kary w wymiarze praktycznym za niestosowanie się do aktualnych przepisów.

Po szkoleniu uczestnicy będą mogli:

 • Wprowadzić system ochrony danych osobowych adekwatny do obecnego stanu wiedzy i praktyki,
 • Dostosować swoje procedury wewnętrzne do wymogów RODO,
 • Usystematyzować i ujednolicić wiedzę dotyczącą ochrony danych we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.

Szczegółowy program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z:

 • Najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące działów kadr i płac,
 • Główne założenia Rozporządzenia Unijnego RODO,
 • Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • Pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia,
 • Technologie w stosunkach pracy (monitoring, geolokalizacja, briometria) - zmiany od maja 2018, 
 • Przechowywanie dokumentów związanych z udzieleniem pracownikom urlopów okolicznościowych, wychowawczych, rodzicielskich, 
 • Prowadzenie list obecności w świetle RODO, 
 • Podanie danych Komornikowi w celu prowadzonego postępowania egzekucyjnego, 
 • Telefonicznie potwierdzanie danych dla banków i innych instytucji, 
 • Współpraca z firmą ubezpieczeniową dla celów grupowych ubezpieczeń pracowniczych, 
 • Współadministrator, administrator i podmiot przetwarzający - wzajemne relacje,
 • Powierzanie danych osobowych - nowe zasady i nowe umowy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych.

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Celem szkoleń jest:

 • przedstawienie praktycznych aspektów nadchodzących oraz najnowszych zmian przepisów prawa pracy,
 • zapoznanie uczestników z ostatnim orzecznictwem SN, PIP,
 • usystematyzowanie wiedzy dotyczącej aktualnego stanu prawnego,
 • nabycie nowej wiedzy z zakresu prawa pracy.

Szkolenie skierowane jest do: 
Specjalistów HR, HR Business Partnerów, Kierowników i Managerów działu HR, asystentek działów HR, osób planujących swoją karierę zawodową w obszarze HR, osób pracujących w działach zarządzania zasobami ludzkimi, których wykształcenie opiera się o psychologię, socjologię, pedagogikę.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to często obszary na których występują spory pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Prawidłowe sporządzanie dokumentacji, terminowość oraz rzetelność w prowadzeniu dokumentacji jest niejednokrotnie kluczową kwestią w tych sporach, a także jest istotnym obszarem sprawdzanym przez PIP oraz Sądy. Wiedza z zakresu zatrudniania i zwalniania pracowników to bardzo ważny obszar zarówno dla Pracodawców, Kierowników jak i osób zatrudnionych w działach HR czy działach kadrowo-płacowych.

Podczas szkolenia zostanie usystematyzowana wiedza z zakresu zatrudniania i zwalniania pracowników oraz zostanie przekazane najnowsze i planowane zmiany w tym zakresie. Dodatkowo zostanie omówiona także kwestia zawierania umów zlecenie oraz umów o działo w świetle najnowszych orzeczeń ZUS i PIP. Poruszona zostanie także kwestia RODO przy żądaniu dokumentów od Kandydata i Pracownika

Po szkoleni uczestnicy będą:

 • Mogli opracować procedury dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • Posiadali wiedzę dotycząca najnowszych orzeczeń PIP oraz Sądów w obszarze zwalniania pracowników,
 • Mogli zabezpieczyć interesy pracodawcy przed roszczeniem pracowników w przypadku zwolnienia,
 • Stworzyć właściwie dokumenty dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników.

Program szkolenia:

 • Stosunek pracy – zasady zawierania umów i rodzaje umów o pracę

Zatrudnianie pracowników:

 • Elementy prawidłowo sporządzonej umowy.
 • Forma pisemna umowy o pracę
 • Dokumentacja – jakich informacji można żądać od Pracownika, a jakich od kandydata do pracy w świetle RODO

Zwalnianie pracowników:

 • Kiedy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę?
 • Kiedy można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?
 • Ustalanie przyczyny zwolnienia
 • Sporządzanie dokumentacji potrzebnej przy zwalnianiu
 • Best practice i case study dotyczących zwalniania pracowników – praktyczne przykłady z omówieniem
 • Procedury wewnątrz przedsiębiorstwa dotyczące zwalniania
 • Obliczanie prawidłowego terminu zwolnienia
 • Przywrócenie do pracy, roszczenia pracowników

Umowy cywilnoprawne:

 • Umowa zlecenie, umowa o działo – charakterystyka
 • Różnice pomiędzy umową zlecenie a umową o pracę
 • Kiedy można zawrzeć umowę zlecenie zamiast umowy o pracę?
 • Rozwiązywanie umów o działo i umów zlecanie

ZAPISZ SIĘ NA KURS

(Dwudniowe szkoleni obejmujące wszystkie działy prawa pracy i związane z tym rozporządzenia)

Podczas praktyki zawodowej HR specjalista i HR Business Partner niejednokrotnie muszą odnosić się nie tylko do procedur czy procesów obowiązujących w danej firmie, czy też odwoływać się bezpośrednio do umiejętności miękkich, ale także wielokrotnie potrzebują znać i stosować wiedzę z zakresu aktualnych przepisów związanych z prawem pracy. Podczas szkolenia omówione zostaną nie tylko kwestie związane bezpośrednio z zapisami prawa ale także zostaną przedstawione praktyczne możliwości zastosowania tych przepisów.


Odnosić się będziemy nie tylko do Kodeksu Pracy ale także do rozporządzeń i ustaw bezpośrednio związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych.

Po szkoleniu Uczestnicy będą:

- potrafili zastosować w praktyce przepisy prawa pracy
- zastosować odpowiednie zapisy ustawy adekwatne do sytuacji pracownika
- odpowiednio zabezpieczyć interesy pracodawcy w sytuacjach związanych z roszczeniami pracowników
- prowadzić i sporządzać dokumentacje pracowniczą oraz dokumentację związaną z rekrutacją w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
- mieli usystematyzowaną i poukładaną wiedze z zakresu prawa pracy.

Metoda pracy łączy narzędzia warsztatowe (case study, scenki, burza mózgów) z wykładem dotyczącym przepisów prawa.

Program szkolenia obejmuje

- poszczególne działy Kodeksu Pracy
- rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- RODO
- ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
- ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawę o cudzoziemcach

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe

ZAPISZ SIĘ NA KURS