Skuteczność Menadżerska

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy dla grupy docelowej-
przedsiębiorców i pracowników na stanowiskach kierowniczych, mających zająć stanowiska kierownicze w zakresie menadżerstwa. 
Będzie posiadał wiedzę na temat nowoczesnych metod i technik w tym zakresie.

Program Ramowy:

 1. Wstęp
 2. Wprowadzenie do tematu szkolenia– Skuteczność Menadżerska
 3. Rozwiązywanie konfliktów – Podejmowanie działań mających na celu rozwiązanie destruktywnego konfliktu interpersonalnego przy uwzględnieniu kosztów korzyść zarówno każdej z stron zaangażowanych w konflikt jak i całej organizacji.
 4. Podejmowanie decyzji– Zdolność rozpoznania i zidentyfikowania istoty sytuacji decyzyjnej, alternatywnych możliwości rozwiązania trafnego wyboru w oparciu o przyjęte kryteria decyzyjne.
 5. Orientacja na cel- Zdolność i chęć przejmowania odpowiedzialność i kontroli nad osiąganiem celów i rezultatów przedsiębiorstwa. Antycypuje i określa problemy w realizacji celów i osiąganiu rezultatów
 6. Radzenie sobie ze stresem– właściwy dobór technik i metod pozwalających na redukcję nadmiernego napięcia psychicznego i fizycznego wynikającego z odczuwanego stresu.
 7. Rozwiązywanie problemów– Przewidywanie potencjalnych i identyfikowanie istniejących problemów w działalności przedsiębiorstwa oraz wypracowanie skutecznych rozwiązań pozwalających na ich eliminację.            

Uczestnik po zakończonym szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa:

 • Potrafi zintegrować działania operacyjne z potrzebami i strategią organizacji.
 • Planuje i przeznacza zasoby w tym zasoby personalne na osiągnięcie wymagających celów.
 • Minimalizuje ryzyko osiągania założonych celów i rezultatów, poprzez podjęcie odpowiednich działań wyprzedzających
 • Zna zasady doskonalenia przedsiębiorstwa
 • Umie stosować techniki analizy problemów.
 • Potrafi  monitorować skuteczność rozwiązań wprowadzonych w celu likwidacji problemu.
 • Zna techniki podejmowania decyzji
 • Ma wiedzę dotyczącą ograniczeń procesu podejmowania decyzji oraz błędów podejmowania decyzji
 • Wie jakie można zastosować aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w trakcie wykonywania pracy
 • Wie jakie znaczenie ma zdrowe odżywianie, sen i aktywność fizyczna dla radzenia sobie ze stresem
 • Kształtuje miejsce pracy minimalizując ryzyko nadmiernego stresu
 • Potrafi delegować zadania zgodnie z kompetencjami pracowników
 • Umie przekonać ludzi, że jest sprawnym i skutecznym menadżerem
 • Zna podstawowe taktyki wywierania wpływu
 • Ma wiedzę na temat sposobów analizy własnego potencjału – mocnych i słabych stron
 • Wie jak tworzyć etyczne sposoby budowania relacji z interesariuszami
 • Będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie efektywnego zarządzania oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonaniem zawodu