CZYM JEST STORYTELLING ?

 

Jest to budowanie więzi między klientem a marką za pomocą opowieści.

Jest to jedna z najskuteczniejszych technik w marketingu. 

Wciąż wiele marek pomimo to nie potrafi tego w odpowiedni sposób wykorzystać. W tym szkoleniu dowiedzą się Państwo co to dokładnie jest storytelling oraz dlaczego warto snuć ciekawe opowieści.

 

” W prze­ci­wień­stwie do re­kla­my, po­ry­wa­ją­cej opo­wie­ści znacz­nie trud­niej się oprzeć. Po pierw­sze dla­te­go, że coraz bar­dziej tra­ci­my za­ufa­nie do „ata­ku­ją­cych” nas na każ­dym kroku re­klam. Po dru­gie zaś, opo­wie­ścią mo­że­my się dzie­lić, prze­no­sić ją w grono na­szych zna­jo­mych, czy ro­dzi­ny, dzię­ki czemu uzy­sku­je­my po­czu­cie in­ge­ren­cji w nią samą. Na ko­niec, dzię­ki hi­sto­rii orien­tu­je­my się w obo­wią­zu­ją­cych tren­dach, po­tra­fi­my w mgnie­niu oka roz­po­znać, co jest klu­czo­we dla da­ne­go pro­duk­tu, czy marki. Przede wszyst­kim cho­dzi o od­wo­ła­nie do po­trzeb i pra­gnień od­bior­cy. W od­róż­nie­niu od czy­stych liczb, czy twar­do przed­sta­wio­nych fak­tów, opo­wieść ba­zu­je na emo­cjach i wy­obraź­ni użyt­kow­ni­ków za po­śred­nic­twem ob­ra­zów, przez co zo­sta­je ona za­ko­twi­czo­na w ich pa­mię­ci. Hi­sto­ria in­spi­ru­je i mo­ty­wu­je do dzia­ła­nia, to wła­śnie ona wy­róż­nia dany pro­dukt spo­śród mnó­stwa in­nych kon­ku­ren­cyj­nych od­po­wied­ni­ków.

Eryk Mistewicz

Program szkolenia:

Moduł 1.

Kiedy doświadczyliśmy storytelingu w sprzedaży?

Kiedy słucham historii opowiadanych przez handlowców to lubię/nie lubię…

Cechy charakterystyczne dobrej opowieści sprzedażowej

Opowieść o Fordzie i inne przykłady legendarnych historii ze świata sprzedaży

Mój wzorzec sprzedawcy kaznodziei

Wpływ storytellingu sprzedażowego na efektywność handlowca

Kiedy historie działają na Klientów a kiedy nie? Przykłady negatywne.

Autodiagnoza – moje predyspozycje do opowiadania historii

Moduł 2. 

Wywieranie wpływu poprzez stortellling w sprzedaży

Jak działa mózg podczas opowiadania historii

Co w historii pobudza środki emocji ?

Neurobiologiczne fakty potwierdzające skuteczność storytellingu.

Reguły zapamiętywania zaimplementowane w opowiadanej historii.

Geneza opowiadania historii na przestrzeni dziejów.

Nasze naturalne predyspozycje do opowiadania historii.

Jak i kiedy wpleść historie w klasyczne etapy sprzedaży?

Moduł 3. 

Perswazyjna rola storytellingu w sprzedaży

AIDA – struktura perswazyjnego konstruowania historii sprzedażowych.

Dostosowanie historii do sytuacji i wrażliwości Klienta

Jak uzyskać efekt „Wow” poprzez opowiadanie historii

Zasady storytellingu wg Jonah Sachs, Nick Morgan, Lisa Bloom

Po czym poznamy, że historia „zadziałała”.

Przykłady znanych historii sprzedażowych ze świata biznesu.

Moduł 4.

Gdzie szukać odpowiednich historii sprzedażowych?

Poszukiwanie inspirujących przypadków

Tworzenie własnej skrzynki narzędziowej – historie na różne okazje.

Cel i efekt jaki chcemy uzyskać swoją historią.

Checklista czynności niezbędnych w przygotowaniu adekwatnej historii

Źródła inspiracji i przykładów opowieści sprzedażowych?

Kiedy i gdzie, dla kogo i jaka historia? Dopasowanie do sytuacji.

Moduł 5. 

Schemat narracyjny w storytellingu

Zastosowanie monomitu w historii – przykłady, wady i zalety

Bohater w podróży – kluczowe zasady stosowania monomitu w opowieści

Puenta – jak uzyskać efekt zaskoczenia?

Na czym polega skuteczny scenariusz opowiadanych historii?                                                                                       Czas trwania szkolenia:

Moduł 6. 

Zastosowanie storytellingu w rozmowie sprzedażowej                                                                                                                     14 h

Koło sprzedaży i dopasowanie historii do danego etapu.

Przykłady historii skutecznych na początkowym etapie sprzedaży.

Wciągająca historia zamiast prezentacji oferty.

Jak radzić sobie z obiekcjami poprzez opowieści, anegdoty.

Historie wspierające finalizację w sprzedaży.

Przykłady znanych mówców ze świata sprzedaży.

Cechy i kompetencje handlowca jako storytellera.

Moduł 7. 

Nasze historie sprzedażowe – warsztat

Przygotowanie historii przez uczestników w oparciu poznane zasady

Prezentacja – rejestracja kamerą

Feedback