Świadczymy wsparcie w pozyskaniu i realizacji
Do 80% dofinansowania kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w Twojej firmie.
 

 

     Projekt Akademia Menadżera MŚP skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu z MŚP – zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw z terenów województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Chcesz wiedzieć jakich kompetencji i szkoleń potrzebujesz? Biorąc udział w projekcie opracujesz diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeszkolisz kadrę zarządzającą i otrzymasz refundację  poniesionych kosztów  do wysokości 80 %.

Adresatami projektu są:


• właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
• osoby zajmujące stanowiska kierownicze
• osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

 

 Projekt realizowany na terenie całego kraju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makroregion 1  – woj.: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

Makroregion 2  – woj.: mazowieckie, lubelskie

Makroregion 3 – woj. : małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Makroregion 4 – woj.: łódzkie, opolskie, śląskie

Makroregion 5 – woj.: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

 

 Wsparciem można także objąć pracowników oddziałów/filii przedsiębiorstwa spoza danego województwa na terenie którego znajduje się siedziba przedsiębiorcy.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:

1. Opracowanie Diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa i luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej.
    Opracowane diagnozy potrzeb przyczyni się do dalszego rozwoju MŚP i umacniania ich pozycji na rynku.

 

2. Usługi rozwojowe z zakresu podnoszenia kompetencji menadżerskich pracowników MŚP w zakresie zarządzania           
    przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

    Zdobyte przez Uczestników projektu wiedza i umiejętności umożliwią zwiększenie zdolności adaptacyjnych MŚP, a nabyte       
    kompetencje wpłyną na poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

    Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:

  a) należą do sektora MŚP https://szkoleniakreator.pl/definicja-msp/

  b) planują objęcie wsparciem w ramach Projektu osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na        stanowisko kierownicze, w tym właścicieli;
  c) posiadają Diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa spełniającą odpowiednie kryteria (dalej: Diagnoza), a w przypadku        nieposiadania takiej analizy, deklarują gotowość do jej przygotowania w ramach Projektu z wykorzystaniem odpowiedniej     
      usługi rozwojowej świadczonej przez naszą firmę
  e) spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
  f ) nie zostały objęte wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MSP”, tj. nie otrzymały dofinansowania w ramach projektów 
      realizowanych przez innych niż realizujący niniejszy Projekt Operatorów, wyłonionych w konkursie
      POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18.

 

Etapy realizacji projektu:


   I → Etap Rekrutacja: obejmuje złożenie wniosku na stronie PARP (tzw. rejestracja do 
projektu)   
         https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz 
         oraz złożenie kompletu dokumentów

  II → Etap Uzyskanie zakwalifikowania MŚP/pracowników kadry menadżerskiej do projektu / spełnienie warunków formalnych
 III → Etap Wybór usług w BUR – weryfikacja kwalifikowalności usług 
 IV → Etap Zawarcie Umowy wsparcia
  V → Etap Realizacja usług rozwojowych z BUR
      a) Przeprowadzenie Diagnozy Potrzeb Przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP, które nie posiadają diagnozy)
      b) Realizacja usług rozwojowych z zakresu kompetencji menadżerskich wynikających z 
diagnozy
  VI → Etap Opłacenie usługi przez Przedsiębiorcę (100% wartości usługi)
 VII → Etap Rozliczenie wsparcia: złożenie wniosku o refundację części kosztów usług 


  Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

 

  Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis /pomoc publiczną. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym   
  limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana na zasadach ogólnych.


  Czytaj więcej: https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis