Orientacja Strategiczna

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy przedsiębiorców i pracowników na stanowiskach kierowniczych, osób mających zająć stanowiska kierownicze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem. Posiądzie wiedzę na temat nowoczesnych metod i technik w tym zakresie. Nauczy się określać cele i priorytety. Będzie posiadał wiedze na temat analizy strategicznej. Nauczy się kształtować wizerunek swój i firmy. Zdobędzie wiedzę na temat przedsiębiorczości oraz innowacyjności.

kreator akademia menadżera

 Ramowy program usługi

  1. Wstęp
  2. Wprowadzenie do tematu szkolenia-orientacja strategiczna
  3. Określenie celów i priorytetów – zdolność formułowania, planowania, organizowania i kontrolowania celów własnych, pracowników oraz całego przedsiębiorstwa
  4. Analiza strategiczna- zdolność do określania strategii przedsiębiorstwa w oparciu o analizę otoczenia oraz wnętrza organizacji z wykorzystaniem narzędzi analizy strategicznej.
  5. Kształtowanie wizerunku
  6. Przedsiębiorczość – Zdolność zidentyfikowania i zrozumienia zróżnicowanych (w tym nowych i zmiennych) potrzeb klientów oraz podjęcia działań służących ich zaspokojeniu z korzyścią dla przedsiębiorstwa
  7. Innowacyjność- Tworzenie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań z zakresu produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, procesów jak i w obszarze zarządzania w celu rozwoju organizacji i osiągnięcia przez nią przewagi konkurencyjnej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział jak:

–  przygotowywać harmonogramy działania oraz określać czas realizacji poszczególnych zadań

– planować działania bieżące

– określać priorytety realizacji poszczególnych zadań i projektów

– sformułować misję strategiczną przedsiębiorstwa

– zidentyfikować i dobrać źródła informacji i danych potrzebnych do dokonania analizy strategicznej

– kształtować wizerunek pracodawcy.

– stosować techniki marketingowe.

– uwzględnia wpływ otoczenia, zmian technologicznych i społecznych na kreowanie nowych potrzeb

– podejmować skalkulowane ryzyko w celu osiągnięcia korzyści biznesowych

– analizować koszty i zyski wprowadzanych innowacji.

– prowadzić analizy otoczenia firmy oraz aktualnych i przewidywanych potrzeb konsumentów.

– tworzyć w organizacji warunki sprzyjające tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

– zachęcać pracowników do zgłaszania propozycji usprawnień i inspirować ich do kreatywności