Informacja dotycząca możliwości składania reklamacji

 1. Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć reklamację odnosząca się do zastrzeżeń dotyczących świadczonych przez firmę KREATOR usług lub dotyczącą działalności firmy KREATOR.
 2. Firma KREATOR przyjmuje od klientów reklamacje :
 3. a) w formie pisemnej:
  – składanej osobiście przez Klienta w siedzibie firmy w godzinach od 8:00 do 15:00 lub w Oddziałach – za pośrednictwem poczty lub posłańca,
 4. b) elektronicznie: e-mailem na adres: [email protected],
  b) w formie ustnej:
  – telefonicznie,
  – osobiście do pracownika firmy KREATOR.
 5. Dopuszcza się możliwość złożenia reklamacji przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne, wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej.
 6. W celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, dotyczących usług świadczonych przez firmę KREATOR lub dotyczących działalności firmy KREATOR.

Reklamację należy złożyć na druku dostępnym na stronie internetowej www lub druku dostępnym w siedzibie firmy.

Druk reklamacja szkolenia

Procedura-reklamacji