Przywództwo

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy przedsiębiorców i pracowników na stanowiskach kierowniczych, mających zająć stanowiska kierownicze w zakresie przywództwa.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę na temat przywództwa w firmie oraz jak stać się dobrym przywódcą, który motywuje pracowników.

Posiądzie wiedzę na temat inspirowania i budowania zaangażowania. Dowie się jak budować relacje ze współpracownikami. Nauczy się kształtować kulturę organizacyjną w firmie. Będzie posiadał wiedzę na temat tworzenia i upowszechniania wizji. Będzie posiadał wiedzę na temat wywierania wpływu, etyczności i moralności.

akademia menadżera przywództwo
Ramowy program usługi
  1.  Czym jest Przywództwo.
  2.  Inspirowanie i budowanie zaangażowania-Pobudzanie pracowników do ponadprzeciętnej aktywności przez stosowanie inspirującego apelu oraz oddziaływanie na nich przez przykład i szacunek oraz stosowanie metod i narzędzi pobudzania motywacji wewnętrznej osób zatrudnionych.
  3. Budowanie relacji ze współpracownikami- Tworzenie i utrzymywanie relacji przywódczej odpowiadającej oczekiwaniom współpracowników/ podwładnych a polegającej na wskazywaniu wzajemnych korzyści, wspólnego celu działania i wspólnych wartości.
  4. Kształtowani kultury organizacyjnej- Tworzenie pro-aktywnych uwarunkowań sprawnego i skutecznego działania uwzględniających  charakter danej organizacji, jej wartości, cele i zadania, misję, wizję oraz potencjał i oczekiwania pracowników na różnych szczeblach i obszarach organizacji.
  5. Tworzenie i upowszechnianie wizji – Wykreowanie perspektywicznego i pro-rozwojowego obrazu przyszłej rzeczywistości organizacyjnej z uwzględnieniem prognozowanych trendów i scenariuszy przyszłych uwarunkowań społeczno – kulturowych.
  6. Wywieranie wpływu- Oddziaływanie na różnych interesariuszy w celu uzyskania zamierzonego efektu – osiągnięcia celu, optymalizacji,wzrostu efektywności, produktywności, zaangażowania itp., realizowane w oparciu o istniejące źródła władzy – własności menadżera, czynniki wewnątrz i zewnątrz organizacyjne.
  7. Estetyczność i moralność- Prezentowanie i promowanie zachowań zgodnych z przyjętymi w organizacji wartościami, zasadami, normami i standardami etycznymi będącymi wypadkową zasad kulturowych ogólnie obowiązujących i wymogów w danej firmie.