Efektywne Zarządzanie Przedsiębiorstwem

 

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem 

Celem usługi jest podniesienie poziomu wiedzy oraz zdobycie nowych kompetencji  przedsiębiorców i pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz mających zająć stanowiska kierownicze.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem. Posiądzie wiedzę na temat nowoczesnych metod i technik w tym zakresie. Nauczy się określać cele i priorytety. 

Ramowy program usługi:

 1. Wstęp
 2. Wprowadzenie do tematu szkolenia– Zarządzanie przedsiębiorstwem 
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej– W zakresie prowadzenia ewidencji, rozliczanie oraz wypełnianie innych obowiązków wynikających z regulacji prawnych.
 4. Zarządzanie jakością – Zarządzania jakością to takie czynności kierownicze, które w ramach wewnętrznego systemu organizacji koncentrują się na ustalaniu celów i polityki jakości, środowiska pracy, kompetencji, zadań i odpowiedzialności oraz urzeczywistnianiu ich.
 5. Zarządzanie finansami– Realizacja założonych celów finansowych organizacji. Oparcie się na orientacji biznesowej oraz dobrym rozumieniu kwestii ekonomicznych
 6. Zarządzanie procesami – Określanie, kontrolowanie, koordynowanie i udoskonalanie procesów. Dążenie do usprawnienia funkcjonujących procesów, systemów, rozwiązań w ramach organizacji.
 7. Zarządzanie zmianą– Zdolność do zarządzania procesami zmian w przedsiębiorstwie.
  Obejmuje znajomość zasad i technik zarządzania zmianą oraz prawidłowego przeprowadzania procesu zmiany.
 8. Zarządzanie wiedzą– Pozyskiwanie, gromadzenie, poszerzanie, wykorzystywanie, dzielenie się i zapobieganie utracie wiedzy cennej z punktu widzenia funkcjonowania, rozwoju i wzrostu efektywności przedsiębiorstwa
 9. Zarządzanie relacjami z klientami – Jest to proces pozyskiwania, gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystania w celach marketingowych informacji na temat klientów, jak również podejmowania działań w celu zbudowania i utrzymania długoterminowych relacji z klientami.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik umie/potrafi:

 • Wie jakie działania należy podjąć, żeby założyć/zawiesić/zamknąć rozpocząć działalność gospodarczą. Wie jakie działania należy podjąć, żeby założyć/zawiesić/zamknąć rozpocząć działalność gospodarczą
 • Zna różne formy prawne prowadzenia działalności i wie z jakimi korzyściami o ograniczeniami są związane

 • Wie jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku zatrudnienia pracowników.

 • Zna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem jakością.

 • Potrafi przeprowadzić audyt wewnętrzny w firmie

 • Zna strukturę bilansu i rachunku wyników, wie jakie informacje są zawarte w tych dokumentach

 • Zna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem procesowym.

 • Na podstawie wyników kontroli potrafi zaproponować i wdrożyć zmiany w procesach tego wymagających.

 • Zna zasady i narzędzia zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie

 • Dba o efektywność procesu zmian, uwzględniając stronę kosztów i korzyści

 • Potrafi zidentyfikować źródła oporu wobec zmian w przedsiębiorstwie i zaprojektować działania służące jego przezwyciężeniu

 • Zna metody gromadzenia i wykorzystywania wiedzy w organizacji.

 • Zna korzyści, jakie wynikają z wdrożenia koncepcji zarządzania relacjami z klientami

 • Wskazuje związek pomiędzy strategią generalną przedsiębiorstwa i strategią marketingową

 • Zna narzędzia marketingowe nastawione na kształtowanie relacji z klientem