Kosztorysowanie w procesie budowlanym

Co jest celem szkolenia?
Celem szkolenia jest utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej dokumentów kosztowych na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego oraz w całym funkcjonowaniu obiektów budowlanych. Szkolenie przygotowuje do profesjonalnej pracy z SIWZ w zakresie przygotowywania ofert i uczestniczenia w przetargach.
Uczestnik szkolenia:

Uczestnik szkolenia zna procedury obowiązujące podczas przygotowania dokumentów kosztowych oraz zasady weryfikacji formalnej i merytorycznej. Potrafi sporządzić dokumentację i kalkulację kosztorysową, a także rozliczyć roboty w trakcie realizacji, z uwzględnieniem robót dodatkowych i zamiennych.

1800 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się kosztami i zarządzaniem kosztów w procesie inwestycyjnym oraz właścicieli i pracowników firm budowlanych.

Adres realizacji usługi

Online

Cele edukacyjny

Celem szkolenia jest utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej dokumentów kosztowych na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego oraz w całym funkcjonowaniu obiektów budowlanych.

Kontakt

Dorota Racis
email: [email protected]
tel: (+48) 604 249 565

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
2
Maksymalna liczba uczestników
10
Liczba godzin usługi
16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi
 • 1. Programowanie inwestycji budowlanej – faza przed inwestycyjna
  2. Faza projektowania – umowa o prace projektowe i kosztorysowe.
  3. Dokumentacja projektowa:

  a) Umowa o prace projektowe

  b)zakres obowiązków projektanta

  c) Projekt budowlany

  d) Projekty wykonawcze

  e) Przedmiar robót


  5. Omówienie najważniejszych pojęć: program funkcjonalno – użytkowy, dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.


  6. Kosztorysowanie – podstawowe zagadnienia prawne dotyczące sporządzania przedmiaru i kosztorysów
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

  Dzień II

  Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych.
  1. Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV)
  2.  Przedmiar robót, zasady przedmiarowania robót budowlanych – przykłady i ćwiczenia
  3.  Założenia i dane wyjściowe,
  4. Błędy w przedmiarowaniu robót: błędy formalne, błędy wynikające z niewłaściwej interpretacji zasad przedmiarowania, błędy w zakresie i obliczaniu ilości robót
  5. Spójność dokumentów: przedmiaru, projektów i STWIORB

  6. Rodzaje kosztorysów (inwestorski, ofertowy, powykonawczy i inne)
  7.  Podstawy sporządzania kosztorysów (inwestorskiego, ofertowego, powykonawczego),
  8. Zasady sporządzania kosztorysów
  9.  Baza normatywna
  10.  Baza cenowa dla potrzeb kosztorysowania
  11. Kalkulacje: metody i formuły kalkulacji ceny wraz z ćwiczeniami
  12. Struktura ceny kosztorysowej oraz struktura kosztów i zysku,
  13. Rodzaje i kalkulacja ryzyk
  14. Koszty cyklu życia obiektów, (w tym omówienie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach)

  15. Zasady weryfikacji formalnej i merytorycznej poprawności sporządzania kosztorysów.

  16. Ćwiczenia praktyczne – kosztorysowanie

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia zna procedury obowiązujące podczas przygotowania dokumentów kosztowych oraz zasady weryfikacji formalnej i merytorycznej. Potrafi sporządzić dokumentację i kalkulację kosztorysową, a także rozliczyć roboty w trakcie realizacji, z uwzględnieniem robót dodatkowych i zamiennych. Wie, co powinien zawierać SIWZ w zakresie przygotowania ceny oferty, jaka jest rola przedmiaru robót i jakie są rodzaje kosztorysów i kalkulacji cen. Jest zmotywowany i otwarty na różnorodne działania w swoim najbliższym otoczeniu oraz potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Informacje o materiałach

Brak informacji

Prowadzący zajęć

Anna Naszlin

Magister inżynier budownictwa i inżynier budów, członek Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Od 2006 nauczyciel przedmiotów budowlanych. -Studia Podyplomowe „ Budowa dróg” – Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska -Studia Podyplomowe Pedagogika nauczycielska-Wydział Socjologii i Pedagogiki, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Olsztyn -Studia Podyplomowe „ Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii ” Wydział Nauk Technicznych UWM Olsztyn -Studia Magisterskie Uzupełniające o kierunku Inżynieria Środowiska – Akademia Rolnicza w Poznaniu -Studia Magisterskie Uzupełniające o kierunku Gospodarka Przestrzenna w zakresie „Zarządzania nieruchomościami”- Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie -Studium Podyplomowe ” Nowe metody kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej ” /znajomość programów: “Norma”, “Zuzia `99” – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie -Studia o kierunku Budownictwo Lądowe – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Uprawnienia budowlane Nr ewid. WAM/OKK/U/56/06 – DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ Uprawnienia budowlane Nr ewid. WAM/0087/OWOK/05 – DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ, W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ I MOSTOWEJ

Zapisz się na szkolenie