Książka obiektu budowlanego - szkolenie online

Jaki cel ma te szkolenie?
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wiedzą na temat zakładania i prowadzenia książki obiektu budowlanego przez cały okres jego użytkowania. Przygotowuje do prawidłowego sporządzania protokołów z kontroli obiektu budowlanego, przeprowadzania ocen i ekspertyz dotyczących jego stanu technicznego.
Uczestnik szkolenia:

Wie, jak przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego i jakie są zasady jego prawidłowego użytkowania oraz kiedy i jakie kontrole okresowe należy przeprowadzać w  obiekcie budowlanym. Poznał zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego i jej obowiązkowe elementy. Potrafi układać harmonogram przeglądów obiektów budowlanych oraz tworzyć plan ich remontów, a także prowadzić w praktyce książkę obiektu budowlanego. 

1200 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Właściciele i zarządcy budynków oraz właściciele i pracownicy firm budowlanych

Adres realizacji usługi

Online

Cele edukacyjny

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wiedzą na temat zakładania i prowadzenia książki obiektu budowlanego przez cały okres jego użytkowania.

Kontakt

Dorota Racis
email: [email protected]
tel: (+48) 604 249 565

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
2
Maksymalna liczba uczestników
10
Liczba godzin usługi
8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi
  1. Jak prawidłowo przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego:
   • obowiązki uczestników postępowania przy oddawaniu obiektu do użytkowania,
   • zawiadomienie o zakończeniu budowy a obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zasady postępowania przed właściwym organem administracyjnym,
   • obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego.
     
  2. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego:
   • obowiązki właściciela i zarządcy w utrzymaniu i użytkowaniu obiektu budowlanego,
   • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego i związane z tym postępowanie administracyjne,
   • odpowiedzialność za nielegalne lub niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego.
     
  3. Obowiązek przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego:
   • rodzaje i zakres kontroli okresowych obiektu budowlanego,
   • kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu oraz obowiązkowe kontrole jednorazowe,
   • kwalifikacje i odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole obiektu budowlanego.
     
  4. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu:
   • konsekwencje prawnej decyzji o zakazie użytkowania obiektu,
   • obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
   • obowiązek rozbiórki lub opróżnienia obiektu budowlanego.
     
  5. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego:
   • podmiot odpowiedzialny za prowadzenie książki obiektu budowlanego,
   • zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego,
   • obowiązkowe elementy książki obiektu budowlanego.
     
  6. Warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego, z omówieniem praktycznych wątpliwości uczestników w tym zakresie.
    
  7. Panel dyskusyjny.
Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia wie, jak przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego i jakie są zasady jego prawidłowego użytkowania oraz kiedy i jakie kontrole okresowe należy przeprowadzać w  obiekcie budowlanym. Poznał zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego i jej obowiązkowe elementy. Potrafi układać harmonogram przeglądów obiektów budowlanych oraz tworzyć plan ich remontów, a także prowadzić w praktyce książkę obiektu budowlanego. Jest zmotywowany i otwarty na różnorodne działania w swoim najbliższym otoczeniu oraz potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Informacje o materiałach
 • Brak informacji
Prowadzący zajęć

Anna Naszlin

Magister inżynier budownictwa i inżynier budów, członek Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Od 2006 nauczyciel przedmiotów budowlanych. -Studia Podyplomowe „ Budowa dróg” – Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska -Studia Podyplomowe Pedagogika nauczycielska-Wydział Socjologii i Pedagogiki, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Olsztyn -Studia Podyplomowe „ Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii ” Wydział Nauk Technicznych UWM Olsztyn -Studia Magisterskie Uzupełniające o kierunku Inżynieria Środowiska – Akademia Rolnicza w Poznaniu -Studia Magisterskie Uzupełniające o kierunku Gospodarka Przestrzenna w zakresie „Zarządzania nieruchomościami”- Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie -Studium Podyplomowe ” Nowe metody kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej ” /znajomość programów: “Norma”, “Zuzia `99” – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie -Studia o kierunku Budownictwo Lądowe – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Uprawnienia budowlane Nr ewid. WAM/OKK/U/56/06 – DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ Uprawnienia budowlane Nr ewid. WAM/0087/OWOK/05 – DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ, W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ I MOSTOWEJ

Zapisz się na szkolenie