Kwalifikacje Rynkowe

 

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji poza formalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący.

Każda kwalifikacja włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ma przypisany poziom PRK. Informacja o poziomie PRK jest umieszczana na dokumencie potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji (świadectwie, dyplomie, certyfikacie itp.). Dokumenty zawierające oznaczenie poziomu PRK mogą wydawać wyłącznie instytucje, które uzyskały uprawnienie do certyfikowania tych kwalifikacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ZSK

 • Certyfikat umiejętności komputerowych- poziom podstawowy
 • Montowanie stolarki budowlanej 
 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych 
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 • Projektowanie grafiki komputerowej
 • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
 • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych 
 • Prowadzenie obsługi biura
 • Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
 • Serwis napojów mieszanych i alkoholi 
 • Tworzenie witryn internetowych

Sprawdź dokładne opisy szkoleń które są wpisane do ZSK :

 

Projektowanie Grafiki Komputerowej

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D

Tworzenie Witryn Internetowych

Planowanie, Tworzenie, Dystrybuowanie treści marketingowych

Montowanie Stolarki Budowlanej