PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA PROCESU DRUKU 3D

Kwalifikacja cząstkowa

Kod kwalifikacji w ZRK: 3C521900010

Druk 3D to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin. Pierwotnie technologia ta miała zastosowanie przede wszystkim w  przemyśle i była bardzo droga. Aktualnie drukarki 3D są obecnie nie tylko w dużych zakładach produkcyjnych, ale też w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw a także coraz częściej trafiają do gospodarstw domowych. Służą przede wszystkim do prototypowania, ale też badań, testów funkcjonalnych czy niskoseryjnej produkcji elementów finalnych. Druk 3D znajduje zastosowanie w architekturze, motoryzacji, przemyśle lotniczym, w branży jubilerskiej, medycynie, ale także w budownictwie czy cukiernictwie i z całą pewnością wkrótce podbije kolejne dziedziny gospodarki.

Kwalifikacja adresowana jest do osób zainteresowanych nabyciem bądź aktualizacją umiejętności w zakresie programowania i obsługi procesu druku 3D, osób, które chcą potwierdzić kwalifikacje w zakresie posługiwania się techniką druku 3D oraz osób, które na co dzień zajmują się szeroko rozumianym projektowaniem i chcą nabyć kompetencje posługiwania się techniką druku 3D, poszerzając tym samym zakres swoich kwalifikacji.

druk 3d ZSK prk3

Posiadacz certyfikatu z zakresu programowania i obsługiwania procesu druku 3D:

 • jest gotowy do samodzielnego działania w zakresie stosowania techniki druku 3D w celu wytwarzania obiektów fizycznych na podstawie dostarczonych modeli komputerowych,
 • charakteryzuje technologie oraz maszyny wykorzystywane w procesach druku 3D,
 • na podstawie dostarczonego modelu komputerowego CAD 3D przygotowuje proces wydruku obiektu,
 • korzysta z dokumentacji technicznej 2D i 3D obiektu,
 • dobiera parametry procesu druku 3D,
 • przygotowuje drukarkę 3D do realizacji procesu zgodnie z wybraną technologią,
 • określa potencjalny wpływ warunków środowiska, zdarzeń losowych oraz usterek drukarki obiektu,
 • uruchamia drukarkę, monitoruje przebieg procesu druku oraz podejmuje czynności zmierzające do finalizacji tego procesu,
 • wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Certyfikat zachowuje ważność przez 5 lat.

Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

1. Rodzaje technologii druku 3D.
2. Budowa i zasada działania drukarek w wybranych technologiach.
3. Sposoby pozyskania modeli do druku.
4. Wybór optymalnej metody wydruku.
5. Przygotowanie modelu 3D do wydruku.
6. Dobór parametrów wydruku.
7. Przygotowanie drukarki do pracy.
8. Monitorowanie procesu wydruku.
9. Finalizacja procesu druku 3D.

ZESTAW I: PRZYGOTOWANIE PROCESU DRUKU 3D NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI
1. Dobiera parametry druku 3D:
– omawia parametry procesu i nastawy drukarki 3D;
– nastawia parametry modelu zgodnie z możliwościami technologii.
2. Dobiera technologię druku 3D do wytworzenia obiektu:
– rozróżnia technologie druku 3D;
– omawia zasady działania drukarek 3D w oparciu o rozróżniane technologie;
– wskazuje optymalną technologię do wytworzenia obiektu graficznego.
3. Przygotowuje model CAD 3D na potrzeby wytworzenia obiektu:
– identyfikuje kształt i wymiary modelu na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej;
– obsługuje urządzenia wskazujące z uwzględnieniem obracania (manipulowania) modelem 3D w wirtualnej
przestrzeni oprogramowania;
– rozróżnia formaty plików CAD 3D;
– weryfikuje poprawność kształtu i wymiaru modelu CAD 3D w odniesieniu do wybranej technologii;
– konwertuje pliki na format obsługiwany przez drukarki 3D.
ZESTAW 2: REALIZOWANIE PROCESU DRUKU 3D
1. Uruchamia drukarkę 3D:
– omawia zasady kalibracji drukarek 3D;
– sprawdza stan kaset materiałowych oraz zgodność typu materiału z parametrami nastaw wynikającymi z parametrów modelu;
– sprawdza gotowość drukarki 3D do pracy;
Fundacja VCC
ul. Matki Teresy Kalkuty 18 lokal 16, 20-538 Lublin
tel.: +48 81 527 01 00 , fax: +48 81 527 01 01
www.vccsystem.eu [email protected]
Strona 2 z 2
– sprawdza nastawy drukarki 3D pod kątem dostosowania procesu do wymagań stosowanego materiału;
– uruchamia proces druku 3D.
2. Przygotowuje drukarkę do druku 3D:
– omawia potencjalny wpływ warunków środowiska pracy drukarki 3D oraz zdarzeń losowych na rezultat procesu
druku;
– omawia zasady uruchamiania drukarek 3D w rozróżnianych technologiach dostępnym dla zleceniodawcy.
3. Monitoruje proces druku 3D:
– omawia przebieg procesu druku 3D;
– charakteryzuje zdarzenia wymagające awaryjnego zatrzymania druku 3D;
– wskazuje i charakteryzuje możliwości wystąpienia potencjalnych wad obiektu wynikających z nieprawidłowego
działania drukarki 3D;
– sprawdza prawidłowość przylegania wytwarzanego obiektu do stołu roboczego drukarki 3D;
– stwierdza zgodność wytworzonego obiektu 3D z dokumentacją.
4. Finalizuje proces druku 3D:
– weryfikuje zakończenie pracy przez drukarkę 3D;
– wyjmuje obiekt z komory roboczej drukarki 3D i usuwa struktury podpierające model oraz ewentualny nadmiarowy materiał modelowy z komory roboczej maszyny oraz ze ścian zewnętrznych wytworzonego obiektu;
– czyści i zabezpiecza drukarkę 3D po zakończeniu pracy.

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 1. rzutnik,
 2. tablica suchościeralna,
 3. komputery z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem (dla każdego uczestnika i nauczyciela / egzaminatorów,
 4. drukarka Zortrax M200 (1-2 szt. na grupę).

Walidacja dla kwalifikacji „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: symulacja i rozmowa z komisją. Analiza dowodów możliwa jest tylko w przypadku umiejętności „Przygotowuje model CAD 3D na potrzeby wytworzenia obiektu.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Uczestnicy mają prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie https://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/opis-systemu-certyfikacji/procedury-egzaminacyjne/

2. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej:

Każdy uczestnik przystępuje do etapu weryfikacji w postaci egzaminu VCC. Ocena merytoryczna posiadanej wiedzy i umiejętności zgodnej z efektami uczenia się dla kwalifikacji „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” dokonywana jest podczas dwuetapowego egzaminu:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line na stronie exams.vccsystem.eu. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Za każdą prawidłową odpowiedź system przyznaje 1 pkt. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego. W momencie zakończenia testu System Egzaminacyjny wyświetla uczestnikowi na ekranie wynik egzaminu.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: symulacja i rozmowa z komisją. Analiza dowodów możliwa jest tylko w przypadku umiejętności „Przygotowuje model CAD 3D na potrzeby wytworzenia obiektu.

Proces zgłoszenia i obsługi egzaminu:

 1. Zgłoszenie egzaminu z listą uczestników egzaminu, na podstawie której Fundacja VCC nadaje loginy i hasła do systemu egzaminacyjnego na czas części teoretycznej egzaminu. Zgłoszenie przesyłane jest do Fundacji VCC dwiema drogami: w systemie CRM (partner.vccsystem.eu) oraz na adres mailowy [email protected]. Wzór zgłoszenia opracowywany jest przez Fundację VCC i przesyłany partnerom.
 2. Pracownik Fundacji nadaje uczestnikom egzaminu loginy i hasła według przyjętego klucza oraz wypełnia dla Partnera Egzaminacyjnego Potwierdzenia Egzaminu Teoretycznego i Praktycznego. Dokumenty wysyłane są do Partnera Egzaminacyjnego przed dzień przed lub w dniu egzaminu.
 3. Przed egzaminem uczestnikom odczytywane są „Zasady uczestnictwa w egzaminie”, gdzie uczestnicy są informowani o formie egzaminu, liczbie pytań i zadań oraz zasadach oceniania.
 4. Potwierdzenie egzaminu teoretycznego podpisywane przez uczestników egzaminu oraz Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Operator Systemu Egzaminacyjnego wpisuje wynik egzaminu odczytany z systemu egzaminacyjnego.
 5. Potwierdzenie egzaminu praktycznego podpisywane przez uczestników egzaminu wraz z wynikiem egzaminu i podpisem Egzaminatora.
 6. Zapis części teoretycznej egzaminu w systemie egzaminacyjnym on-line, do której w każdej chwili ma dostęp Fundacja VCC.
 7. Egzaminatorzy dostarczają arkusze dla egzaminu praktycznego wraz z dokumentacją egzaminu.
 8. Kompletne potwierdzenia egzaminu wraz z dokumentacją egzaminu Egzaminatorzy przesyłają w oryginałach do Fundacji.
 9. Od momentu otrzymania dokumentacji z realizacji egzaminu Fundacja VCC w terminie 30 dni wystawia certyfikaty dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu.
 10. Dokumentacja egzaminu jest przechowywana w Fundacji VCC.