Wprowadzenie do zarządzania projektami

Do czego przygotowuje szkolenie?
Szkolenie przygotowuje do zarządzania projektami i kierowania zespołem projektowym. Uczestnik zapozna się z podejściem projektowym oraz metodami i narzędziami wspomagającymi projekt oraz nauczy się identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.
Uczestnik szkolenia:

Opisuje współczesne zarządzanie projektami w organizacjach oraz wpływ kontekstu organizacyjnego na realizację projektów w zakresie podstawowym w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania projektami. Wymienia cykle życia projektu i faz jego realizacji. Przewiduje i rozpoznaje ryzyka w projekcie oraz umiejętnie im zapobiega. Opisuje zasady tworzenia, funkcjonowania i specyfiki zespołów projektowych oraz ról niezbędnych dla sprawnego działania zespołu projektowego ze wskazaniem na specyficzną rolę menedżera projektu. 

3800 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami oraz zespołym projektowym. Głównymi adresatami są więc specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Adres realizacji usługi

ul. Aleja Warszawska 39
10-081 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie

Cele edukacyjne

Szkolenie przygotowuje do zarządzania projektami i kierowania zespołem projektowym. Uczestnik zapozna się z podejściem projektowym oraz metodami i narzędziami wspomagającymi projekt oraz nauczy się identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.

Kontakt

Dorota Racis
email: [email protected]
tel: (+48) 604 249 565

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
2
Maksymalna liczba uczestników
12
Liczba godzin usługi
16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi

1. Rozpoczęcie szkolenia:
• sprawy organizacyjne – program, oczekiwane postawy, cele szkolenia,
• przegląd opinii indywidualnych dotyczących  zarządzania projektem.

2. Logika myślenia projektowego:
• zarządzanie funkcyjne a projektowe,
• źródła niepowodzeń i pułapek czyhających na osoby zaangażowane w projekt.

3. Cykl życia projektu i zarządzanie projektami w organizacji:
• definicja i cechy projektu, terminologia,
• etapy projektu i horyzont życia projektu,
• 2 style zarządzania projektem – definicje, cechy, implikacje,
• dokumentacja projektowa.

4. Koncepcja projektu:
• projekt a strategia organizacji,
• charakterystyka koncepcji projektu,
• analiza pomysłu na projekt (problem, okazja, konieczność); uzasadnienie biznesowe,
• rozpoczęcie projektu

5. Kluczowe osoby w pracy nad projektem:
• Sponsor:
– rola, zadania, kryteria identyfikacji lub analiza wyznaczonego Sponsora
• Lider projektu:
– rola, cechy, kompetencje, zakres odpowiedzialności,
– strategie zarządzania kluczowymi zasobami w projekcie.
• Zespół projektowy:
– charakterystyka, zadania,
– fazy budowy zespołu projektowego – od zespołu nowego do zespołu zwycięskiego.
• Interesariusze:
– definicja,  identyfikacja interesariuszy i ich postaw wobec projektu
– identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników, ich wpływ na powodzenie projektu,
– sposoby pozyskiwania wiarygodnej informacji na rzecz projektu

6. Cel projektu – wytyczanie i wykorzystanie:
• definicja celu i określenie celu projektu (wg metody SMART)
• cel jako wskaźnik do oceny projektu.

7. Karta Projektu:
• definicja, rola i zastosowanie dokumentu, zawartość (kluczowe parametry)
• taktyki uzyskania akceptacji decydentów.

8. Planowanie projektowe – zadania, czas, budżet, zasoby ludzkie:
• metodologia planowania projektowego i aktualizacji planu,
• struktura podziału pracy –  kluczowe pojęcia: cele, kamienie milowe, pakiety zadań
• harmonogram projektu,
• techniki tworzenie harmonogramu: model Gantta,
• plan zasobów – wykorzystanie budżetu projektu

9. Zarządzanie ryzykiem w projekcie:
• definicja ryzyk  i implikacje dla projektu,
• identyfikacja ryzyk oraz strategie zarządzania ryzykiem

10. Monitorowanie przebiegu i wdrożenia projektu:
Cele i zasady

11. Komunikacja w projekcie:
• rola i narzędzia wspierające skuteczną komunikację,
• zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną 
• kontrola skuteczności komunikacji

12. Ewaluacja projektu:
• rozliczenie projektu w odniesieniu do celu, zakresu
• analiza sukcesów i porażek – przełożenie wniosków na standardy i dobre praktyki,
• najczęstsze przyczyny niepowodzeń w projekcie.

13. Przegląd najważniejszych metodyk kaskadowych, zwinnych, hybrydowych:

• korzyści i wykorzystanie poszczególnych metodyk


14. Zakończenie szkolenia:
• ocena realizacji oczekiwań Uczestników,
• deklaracje wykorzystania poznanej wiedzy i narzędzi w pracy zawodowej.

Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia opisuje współczesne zarządzanie projektami w organizacjach oraz wpływ kontekstu organizacyjnego na realizację projektów w zakresie podstawowym w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania projektami. Wymienia cykle życia projektu i faz jego realizacji. Przewiduje i rozpoznaje ryzyka w projekcie oraz umiejętnie im zapobiega. Opisuje zasady tworzenia, funkcjonowania i specyfiki zespołów projektowych oraz ról niezbędnych dla sprawnego działania zespołu projektowego ze wskazaniem na specyficzną rolę menedżera projektu. Stosuje procedurę postępowania w przypadku ratowania projektu zagrożonego na skutek przekroczenia zakładanych tolerancji. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. Działa w sposób przedsiębiorczy. Samodzielnie podejmuje decyzje w sytuacjach kryzysowych  (np. konfliktu, opóźnień realizacji prac, zagrożenia budżetu wystąpienia ryzyk, odejścia członków zespołu). Potrafi określać priorytety w zarządzaniu projektem i zespołem projektowym oraz w ramach współpracy z ineteresariuszami projektu.
Informacje o materiałach
  • Prezentacja
  • Skrypt szkoleniowy
Prowadzący zajęć
Brak informacji

Zapisz się na szkolenie